• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 4


:

îîäø úàîéåì 5 ãøâåú

îàéõ àîéåì
: 0 :
: 11:25:22, 25/01/09
": éãéï


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
3

eMule îåãì 2009

àí äôøã ùìëí ëáø æ÷ï åòééó, ñåó äùðä äàæøçéú äåà îåòã îöåéï ìäçìéó ìîåãì
| 11:25:56, 10/01/09 | : 7626 | ": Netanel

0

Kazaa Lite

äúåëðä äëé îåöìçú ùéù ìùéúåó ÷áöéí ëàï ááåîáä.
| 15:56:46, 12/08/08 | : 356 | ": Netanel

0

iMesh 7.2

úåëðú ùéúåó ÷áöéí ååúé÷ä äîàôùøú äåøãú ÷áöéí áöåøä îäéøä
| 07:16:49, 16/07/08 | : 5904 | ": aviram

5

àéîéåì 0.49 / eMule 0.49a

áúàøéê 13/5/2002, àãí áùí Merkur äéä îàåëæá îä÷ìééðè äî÷åøé ùì eDonkey2000, åäéä áèåç
| 07:08:01, 16/07/08 | : 4633 | ": aviram

0

ìééí åééø ôøå 4.18 / LimeWire Pro v4.18

LimeWire úåëðú ùéúåó ÷áöéí áâéøñä äîòåãëðú, äòåùä ùéîåù áôøåèå÷åì äôåôåìàø
| 17:22:29, 18/06/08 | : 636 | ": aviram

0

áéè÷åîè 1.01 / BitComet 1.01

àå÷éé , áéè÷åîè æä úåëðä ìùéúåó ÷áöéí , æàú úåëðä îäéøä îàåã åáëìì ìà îñå
| 15:42:00, 14/05/08 | : 1539 | ": aviram

0

àéîéåì / Emule - v0.48a

áúàøéê 13/5/2002, àãí áùí Merkur äéä îàåëæá îä÷ìééðè äî÷åøé ùì eDonkey2000, åäéä áèå
| 13:17:44, 28/04/08 | : 1139 | ": aviram

: 1

2010 © - ! .
, .