• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 5


:

ñøâì äëìéí áåîáä

ñøâì äëìéí äîùåëìì ùì áåîáä îöéò
: 0 :
: 13:45:32, 2/05/09
": aviram


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

úåëðú âìéùä ìéìãéí âøñä 2

úåëðú âìéùä ìéìãéí âøñä 2
| 09:21:09, 7/12/08 | : 426 | ": maordany

0

úåëðú âìéùä ìéìãéí

úåëðú âìéùä ìéìãéí
| 03:29:35, 6/11/08 | : 388 | ": maordany

0

download Mozila Firefox 3

îåæéìä - ãôãôï àéðèøðè îòåìä! ääåøãä áçéðí.
| 13:53:35, 18/10/08 | : 730 | ": éåñé 22

2

àéðèøðè à÷ñôìåø 8 - áèà 2 (òáøéú) / Internet Explorer 8 Beta 2

Internet Explorer 8 äéà äâéøñä äòãëðéú áéåúø ùì ãôãôï äàéðèøðè äîåëø åäðåç ìùéî
| 05:06:44, 18/09/08 | : 1813 | ": aviram

3

ãôãôï âåâì / Google Chrome - BETA

ëøåí úåëðï ìäôåê àú äùéîåù áàéðèøðè ì÷ì, îäéø åáèåç éåúø, òí òéöåá ôùåè
| 16:21:21, 2/09/08 | : 2488 | ": aviram

0

ôééøôå÷ñ 3 / Firefox 3

Firefox äåà ãôãôï òèåø ôøñéí îáéú mozilla.org, äîàôùø ìê ìâìåù áøùú îäø éåúø, ááé
| 17:03:02, 18/06/08 | : 372 | ": aviram

0

ãôãôï àåôøä / Opera 9.27

àåôøä äéà úåëðú âìéùä øá-ôìèôåøîéú äëåììú ãôãôï, ì÷åç ãåà"ì/÷áåöåú ãé
| 15:30:34, 14/05/08 | : 514 | ": aviram

0

ãôãôï ñôàøé / Safari 3.1.1

ñôàøé (áàðâìéú: Safari), ãôãôï àéðèøðè îúåöøú àôì. ñôàøé æîéï ëçì÷ îîòøëú ää
| 15:28:37, 14/05/08 | : 1266 | ": aviram

0

àéðèøðè à÷ñôìåø 8 - áèà 1 / Internet Explorer 8 - Beta 1

äú÷ðú äúåëðä ìå÷çú ë-10 ã÷åú, åáîáè øàùåï äîîù÷ ðøàä æää ëîòè ìçìåèéï ìæä
| 13:02:34, 1/05/08 | : 590 | ": aviram

: 12

2010 © - ! .
, .