• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:

éàäå îñðâø 10

éàäå îñðâø 10, ìà ôçåú èåá îëì úåëð
: 0 :
: 11:02:39, 19/10/10
": ôàåðãøñ


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

úåëðú MIRC

úåëðú îéø÷ úçæéø àúëí ìéîéí äéôéí ùì àîöò ùðåú äúùòéí. ùéçåú ôúåçåú òí
| 09:58:20, 14/09/10 | : 536 | ": ôàåðãøñ

0

îñðâ'ø 9 áòáøéú / windows- ive messenger 9

îñðâ'ø 9 äçãù! òí äîåï àôùøåéåú çãùåú åòéöåá çãù åîøòðï, ùååä ìðñåú
| 07:09:01, 14/07/09 | : 22822 | ": aviram

0

ICQ 6.5 ååàìä!

äàéñé÷éå äçãù áéåúø áâøñú ååàìä!
| 11:22:57, 10/01/09 | : 2398 | ": Netanel

0

ùìéçú SMS áçéðí / FastSMS v1.4

äúåëðä îàôùøú ìùìåç ëîåú ìà îåâáì ùì SMSéí îäîùçá ìôìàôåï áçéðí!
| 07:34:42, 8/01/09 | : 906 | ": yyyogev

0

ICQ6+úøâåí ìòáøéú

ùéãøâúé ìëí ÷öú àú ääåøãä, ëëä ùìà ñúí úåøéãå àú äàééñé÷éå 6, àìà áòæøú ä
| 12:41:17, 12/11/08 | : 535 | ": éåñé 22

0

SMS, çéðí!

øåöéí ìùìåç SMS áçéðí? åáëï, äðä äôúøåï!
| 15:51:20, 12/08/08 | : 946 | ": Netanel

5

îñðâ'ø 9.0 áèà- àðâìéú / Messenger 9.0 - Beta - English

äâøñä äøùîéú áùôä äàðâìéú ìîñðâ'ø 9.0 áèà. áâøñä äçãùä: àôùøåú ìäúçáø ì
| 16:46:22, 23/07/08 | : 667 | ": aviram

0

îñðâø 8.5 áèà 2 / Messenger 8.5 - Beta 2

äâøñä äòáøéú ìîñðâø âéøñàú 8.5 äâøñä äçãùä åäøùîéú ùì Windows Live Messenger, âøñä
| 16:45:19, 23/07/08 | : 906 | ": aviram

0

ñ÷ééô 3 / Skype 3

ñ÷ééô, úåëðä çéðîéú ìäòáøú îñøéí îééãéí, ëãé ìú÷ùø òí îùôçä åçáøéí... ø÷
| 16:34:44, 23/07/08 | : 3215 | ": aviram

: 123

2010 © - ! .
, .