• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

úåëðú MIRC: 09:58:20, 14/09/10
": ôàåðãøñ
: 540
: 0

úåëðú îéø÷ úçæéø àúëí ìéîéí äéôéí ùì àîöò ùðåú äúùòéí. ùéçåú ôúåçåú òí îñôø øá ùì îùúúôéí - åäëì áçãø àçã ÷èï åöôåó áøùú. áàôùøåúëí ìäåøéã àú úåëðú îéø÷ òëùéå åìäúçéì ìùåçç òí çáøéí åçáøåú ìòúéã.
:   (" 0 )  
   : îéø÷ , mirc
0

2010 © - ! .
, .