• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

àãåáé:

0

éåøå 200

3.3

øåìø ÷

5

Dark Salvation Demo: 13:45:29, 21/12/09
": àéöé÷
: 456
: 0

Dark Salvation äåà îùç÷ ôòåìä åàéîä îâåó øàùåï, äæîéï áâøñú îçùá àéùé áìáã. ñéôåø äòìéìä òå÷á àçø ÷åøåúéä ùì èìéä: îùôçúä ðøöçä áéãé äùã ìåñôé÷ñ, åëòú äéà ëìåàä áòåìîå äîñåéè, îçôùú àú ãøëä áçæøä ìîéîã ùìðå.

 

åîä úîöàå áîùç÷ òöîå? à÷ùï áìúé ôåñ÷, ôàæìéí îàúâøéí, åîðåò âøôé úìú-îéîãé ùäåà àåìé ìà ùéà äèëðåìåâéä, àê éôòì äéèá òì îçùáéí éùðéí éåúø. äëåúø äîìà ëåìì 14 ùìáéí åòùøä ëìé ðù÷ ùåðéí.

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .