• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

àãåáé:

0

éåøå 200

3.3

øåìø ÷

5

For the Glory: 13:38:08, 21/12/09
": àéöé÷
: 544
: 0

For the Glory äåà îùç÷ àñèøèâéä øöéðé åøéàìéñèé. àúí îåæîðéí ìáçåø ìòöîëí îòöîä îúåê îáçø ùì 180, åìëáåù àú äòåìí áú÷åôä ùáéï 1419 ì-1819.

 

àúí áèç éëåìéí ìðçù ùáîäìê äú÷åôä äæå ôøöå ìà îòè îìçîåú, å-For the Glory ëåìì éåúø î-10,000 ÷øáåú äéñèåøééí äîùåçæøéí ìôøèé ôøèéí. äîùç÷ äîìà öôåé ìöàú òåã äçåãù.

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .