• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

âé.èé.àø 2 / GTR 2: 14:04:06, 28/04/08
": biki
: 1140
: 0

ìôðé îñôø ùðéí, éöà îùç÷ îçùá áùí GTR. äîùç÷ äéä àçã îîùç÷é äðäéâä äîöéàåúééí áéåúø áæîðå åðçùá ìîùç÷ ÷ùä áîéåçã ùãøù îäùç÷ï éëåìú âáåää îàåã. á÷øåá, éöà ìòåìí àçéå ä÷èï. å"÷èï" äéà îéìú úåàø ìà îúàéîä. GTR2 éäéä àçã îîùç÷é äðäéâä äîøùéîéí áéåúø ùì äùðéí äàçøåðåú. ìîé ùìà îëéø, áGTR äùç÷ï ðåäâ á"ñåôø-îëåðéåú": ìîáåøâéðé, ôåøùä, ôøàøé åãåîéäï, ìàçø ùôéø÷å àåúï ìéñåã åáðå àåúï îçãù áúåø îëåðåú îäéøåú. á GTR2 éäéä îáçø ùì ë-30 îëåðéåú ùåðåú, àáì ìëì îëåðéú éäéå îñôø âøñàåú ùéøâéùå åéúðäâå àçøú.

:   (" 1 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .