• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

King's Bounty: Armored Princess Demo: 13:27:20, 21/12/09
": àéöé÷
: 464
: 0

ìîøåú äá÷ùåú ùì àáéä, äðñéëä àîìé éåöàú ìäøôú÷ä îìàú ñëðåú áàøõ øçå÷ä. áãøê äéà úú÷ì áîâååï îôìöåú øòáåú åòùøåú àåéáéí çîåùéí. òì îðú ìäúâáø òì äàúâøéí äéà úöèøê ìäùúîù áëåçåúéä äîéåçãéí åìîöåà çáøéí ðàîðéí.

 

áçáéìú ääøçáä ìîùç÷ äúô÷éãéí äè÷èé, ùîùçæø àú ä÷ìàñé÷ä îùðú 1990, úöàå ìîñò áòåìí ôðèæéä ÷ñåí åîìà áäôúòåú. ðñå áòöîëí àú âøñú ääãâîä!

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .