• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

FIFA 10 Demo Expander: 11:31:59, 19/12/09
": Quick
: 2087
: 0

ñô÷úí ëáø ìäåøéã àú äãîå ùì ôéô"à 10? äèìàé ä÷èðèï äæä (ôçåú îîâä) éôúç áôðéëí äøáä àôùøåéåú çãùåú, ëîå äúàîä ùì øæåìåöééú äúöåâä åäôéøåè äâøôé, îäéøåú äîùç÷, ãøâú ä÷åùé, îñéøåú éãðéåú åëå'.

áðåñó ìëì àìå, úåëìå âí ì÷áåò ùäîùç÷ éîùéê ììà ÷õ åìäñéø àú îâáìú äæîï ùì äãîå. òã ùäîùç÷ äîìà éâéò ìîãôé äçðåéåú, æå ãøê ìà øòä ìäúàîï.
:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .