• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

Dragon Age: Origins Demo: 11:07:14, 19/12/09
": Quick
: 390
: 0

áæîï ùàúí îîúéðéí ìöàúå ùì Dragon Age: Origins, îùç÷ äúô÷éãéí äçãù åäëä-îáèéç ùì Bioware, ãåàâéí àðùé öååú äôéúåç ùéäéä ìëí îä ìòùåú. òåøê äãîåéåú äçéðîé, ùàåúå úåëìå ìäåøéã áòîåã æä îîù, éàôùø ìëí ìäëéï îøàù âéáåø àå ùðééí òáåø ääøôú÷ä äâãåìä.

 

àçøé ùúñééîå àú îìàëú äòéöåá åäôéúåç, úåëìå ìäòìåú àú äãîåú ìàúø ä÷äéìúé äçãù ùì Dragon Age (ùéòìä ìàååéø áî÷áéì ìòåøê), ìäúäãø áéöéøúëí äî÷åøéú åâí ìäùúîù áä ëàååèàø ìöåøê ôøåôéì äîùúîù ùìëí áôåøåîéí äøùîééí.

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .