• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 4


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

Sacraboar Demo: 10:50:57, 19/12/09
": Quick
: 296
: 0

Sacraboar îùìá áéï îîù÷ äôé÷åã ùì îùç÷é àñèøèâéä áæîï-àîú, ìñâðåï "úôåñ àú äãâì" ùàðçðå áãøê ëìì øåàéí áîùç÷é ôòåìä îâåó-øàùåï. îùéîúëí äéà ìúôåñ àú äçæéø ùì äàåéá (ëï, çæéø...), åìäçæéø àåúå ìáñéñëí. ëîåáï ùáàåúå æîï îðñä äàåéá ìâðåá àú äçæéø ùìëí.

 

ëãé ìâðåá çæéøéí úåëìå ìééöø ùáò éçéãåú ùåðåú, ìä÷éí áñéñéí åäâðåú, åìçùåá òì è÷èé÷ä î÷åøéú îùìëí. äîùç÷ äééçåãé äæä ëåìì îðåò âøôé úìú-îéîãé åúåîê âí á÷øáåú îøåáé-îùúúôéí áøùú î÷åîéú àå ãøê äàéðèøðè.

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .