• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

Colin McRae: DiRT 2 Demo: 10:45:07, 19/12/09
": àéöé÷
: 1161
: 0

äîùç÷ äçãù áñãøä äåôê àú îéøåöé äùèç ìîöéàåúééí òåã éåúø î÷åãîå òí èëðåìåâéä îú÷ãîú, ñåâé îéøåöéí çãùéí, ðåôéí îøäéáéí åîáçø úåñôåú. áîùç÷ úîöàå îâååï îéøåöéí, òí àúâøéí ùåðéí, áîùç÷ ìùç÷ï éçéã àå áîùç÷ îøåáä îùúúôéí. æäå äîùç÷ äøàùåï áñãøä ùéåöà îàæ îåúå ùì ÷åìéï î÷øéé, àìåó äòåìí ìùòáø áîéøåöé øàìé, ùðäøâ áúàåðú îñå÷.

 

áâøñú ääãâîä ðéúï ìùç÷ áùðé àéøåòéí, áäí úúçøå áîñìåìéí îìàé àúâøéí áîøå÷å åá÷ìéôåøðéä.

:   (" 1 )  
0

2010 © - ! .
, .