• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

Men of War: Red Tide -Demo: 10:14:29, 19/12/09
": Quick
: 318
: 0

Red Tide, ääîùê äøùîé ìîùç÷ äàñèøèâéä äîåöìç Men of War, ëåìì äîåï îùéîåú çãùåú, éçéãåú îùåãøâåú, åëîåáï ùâí ùéôåøé âøôé÷ä ðçåöéí. äîìçîä äéà òãééï îìçîú äòåìí äùðééä, å"äèåáéí" äí äñåáééèéí, äðìçîéí òì ùìåí äîåìãú.

 

ñâðåï äîùç÷ ðåúø æää: áòé÷øå îãåáø áîùç÷ àñèøèâéä áæîï-àîú, àê àúí îåæîðéí âí ìùìåè áàåôï éùéø áëåçåú äìåçîéí áùèç áîîù÷ äîæëéø àú æä ùì îùç÷é ôòåìä îâåó-ùìéùé. äëåúø äîìà îëéì éåúø î-20 îùéîåú ùåðåú äîáåññåú òì ÷øáåú äéñèåøééí.

:   (" 0 )  
0

2010 © - ! .
, .