• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 4


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

Nero 9 Lite / ðøå 9 áâøñà ÷ìä!: 15:17:10, 21/06/09
: 2360
: 0

NERO 9
ðéøå / NERO äéà úåëðú äöøéáä äôåôåìàøéú åäîåëøú áéåúø áòåìí.
äéà îàôùøú ìöøåá ëì ÷åáõ òì ãéñ÷ DVD/CD îëì ñåâ.
éù áä àú äàôùøåéåú äîú÷ãîåú áéåúø áòåìí, åòì ëï àéï ìä úçøåú àîéúéú áúçåîä.
åòëùéå îéåçã! áâøñà ÷ìä! åîäéøä!
áî÷åí 340 Mb ø÷ 53 Mb !!!

 

çñø ìä àú äúåëðåú
NERO PLAYER
NERO OEM
æä îä ùàðé æåëø!! - æä äúåëðåú ìðâðé åéãéàå åîåæé÷ä åòåã úåëðåú ùøöåú áø÷ò
ùàó àçã ìà îùúîù áäí åîàéèí àú äîçùá
åâí äí ùéôøå àú îðåò äöøéáä ìôé äàúø ùäåøãúé îîðå...

 

:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .