• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

FreeStyle Street Basketball: 18:24:22, 8/06/09
: 633
: 0

îäå FreeStyle?

FreeStyle äåà îùç÷ ëãåøñì øçåá , áàðâìéú.
áîùç÷ àôùø ìáçåø áéï ëîä òîãåú ùàôøèí àçø ëê: C , G , åF.
áîùç÷ úåëìå ìùç÷ ðâã ëì äàðùéí äîçåáøéí òëùéå áçãø ìøîåú äîúàéîåú ùìëí.
úåëìå ìòùåú ùìùåú , øéáàåðãéí , ãøéáìéí , åäùìéèä òì äùç÷ï ëîòè îåùìîú – âí îé ùìà àåäá ëãåøñì éäðä.
áîùç÷ àôùø ìòùåú 3 òì 3 ùàåøê îùç÷ äåà 5 ã÷åú.
2 òì 2 åáå àåøê îùç÷ äåà 4 ã÷åú.
å1 òì 1 ùáå àåøê îùç÷ äåà 3 ã÷åú.

îäï äòîãåú äàìä?

äòîãåú äï îä äùç÷ï ùìê éòùä , äðä ä÷ãîä:
Center - äâåáä äåà 2 îèø , éù ø÷ ñåâ àçã ùì C.
äòîãä ùì äC ëåììú øéáàåðãéí , áìå÷éí , àê ëîòè ììà ð÷åãåú!
Guard – äG äåà äùç÷ï äëé îäéø áçáåøä , åùòåùä äëé äøáä ùìùåú , äåà âí äëé ðîåê.
Forward – äF òåùä ìøåá 2 ð÷åãåú , äâåáä îîåöò åá2 ð÷åãåú ìà îùðä îàéôä , äåà äëé èåá.
äòîãä ùìå ëåììú , äèáòåú , ÷öú øéáàåðãéí , áìå÷éí , äøáä ð÷åãåú , ìôòîéí ùìùåú.

àê , áøîä 15 äòîãä îúôúçú..
C ðùàø àåúå ãáø.
G äåôê ìShooting Guard ùäåà ðîåê éåúø îäPG òåùä éåúø ùìùåú , åîòñé÷ àú ääâðä ëãé ì÷ìåò.
àå Points Guard àùø âáåä éåúø îäSG îùîù ìäñçú äãòú ùì ääâðä , ÷öú ùìùåú , àê ìøåá éåúø öòã åçöé.
F äåôê ìSmall Forward àùø òåùä 2 ð÷åãåú åùìùåú éåúø, ôçåú øéáéí åäåà äðîåê îáéï äFéí.
àå ùäåà äåôê ìPower Forward àùø òåùä ùìùä á÷åùé , úô÷éãå äòé÷øé äåà øéáàåðãéí , áì÷éí , å2 ð÷åãåú.

ãøéùåú îòøëú:
System requirements:
Minimum:
Processor: Pentium III 800 Mhz;
RAM: 256 Mb RAM;
Graphics card: GeForce2 MX or ATI Radeon 7000;
space on your hard drive space: ~ 800 Mb;
Internet connection: 56 kbps.

Recommended:
CPU: Pentium 4;
RAM: 512 Mb RAM;
Graphics Card: GeForce3 Ti, ATI Radeon 7500 or Intel GMA 950;
space on your hard disk: ~ 1 Gb;
Internet connection: a dedicated channel

äàúø äøéùîé:
http://www.gamekiss.com/

ääåøãä:
http://rapidshare.com/files/241609544/FreeStyle.Street.Basketball.Online_www.YoDownload.NET.p1.rar
http://rapidshare.com/files/241609441/FreeStyle.Street.Basketball.Online_www.YoDownload.NET.p2.rar
http://rapidshare.com/files/241609478/FreeStyle.Street.Basketball.Online_www.YoDownload.NET.p3.rar
http://rapidshare.com/files/241609480/FreeStyle.Street.Basketball.Online_www.YoDownload.NET.p4.rar
http://rapidshare.com/files/241609304/FreeStyle.Street.Basketball.Online_www.YoDownload.NET.p5.rar

:   (" 1 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .