• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

úåëðú äâáøä ìùéøéí **Mp3Gain**: 13:44:57, 14/05/09
: 721
: 0

äúåëðä Mp3gain ðåúðú ìê àú äàôùøåú ìäâáéø àú äùéøéí ùáîçùá ùìê ....

ìîùì àí äôìàôåï ùìê ìà îåáðä îåæé÷ä ëîå ñåðé àøé÷ñåï ... àæä àúä éëåì ìäâáéø àú äîåæé÷ä...

àáì.. ëëì ùàúä îâáéø àú äîåæé÷ä ìéåúø âáåä àúä ôåâò áàéëååú äùéø...

àðé îöéò ìëååï àú äòåîä ì 105.5/ 104.5 æàú ääâáøä äëé èåáä .. âí ùåîòéí çæ÷ àú åäàéëåú ùì äîåæé÷ä ìà ðôâòú!


úåëðä ùéîåùéú...úäðå
:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .