• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

ôìàù âè / FlashGet: 11:04:35, 13/03/09
: 2063
: 0

îàéöä àú îäéøåú äåøãú ä÷áöéí îøùú äàéðèøðè, áòæøú ôéöåì äúåëðåú ìîñôø ÷áöéí ÷èðéí äòåáøéí áå æîðéú úåëðä æàú îàôùøú ìäåøéã ÷áöéí îøùú äàéðèøðè áöåøä
îäéøä áòæøú ùéèä äîôöìú àú äúåëðåú ìîñôø ÷áöéí ÷èðéí äéåøãéí áå æîðéú áöåøä îäéøä åîúçáøéí ì÷åáõ âãåì àçã åî÷åøé ùäåà äúåëðä.
ëîå ëï, ðéúï ìéöåø úàåøéí ì÷áöé ääåøãä åìñãø àåúí á÷èâåøéåú ùåðåú.
äúåëðä îëéìä àôùøåéåú øáåú ëâåï: "âøåø åùçøø, çééâï, úîéëä áôøå÷ñé, ñøâì ëìéí îåúàí àéùéú, ðéúå÷ ùéçä àåèåîèé åëéáåé îçùá àåèåîèé

ôìàù âè, ôìàùâè, ôìàù âè ìäåøãä, FlashGet
:   (" 1 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .