• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

mySQL 3.23.40: 10:57:19, 13/03/09
: 345
: 0

MySQL äéà úåëðä çåôùéú ìðéäåì îñãé ðúåðéí áùôú.
SQL äúåëðä äéà ìîòùä ùøú SQL, äîàôùø ìàçñï ðúåðéí ùåðéí áèáìàåú åìáöò òìéäï ùàéìúåú.
:   (" 1 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .