• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

Ad-Aware Anniversary 2009 Pro 8.0.3: 04:54:19, 6/03/09
": Ad-Aware Anniversary 2009 Pro 8.0.3
: 1377
: 0

ëìé ôåôåìàøé ìäñøú øëéáé øéâåì - ñøé÷ú äîçùá åñéìå÷ øåâìåú, ôøñåîåú åøëéáéí ìà øöåééí.
ëîå ëï äúåëðä îñééòú ìäâï îôðé çåèôé ãôãôðéí, ñåñéí èøåéàðéí, åò÷áåú ùðåúøå ò÷á âìéùä áàúøéí àå äú÷ðú úåëðåú ôøñåîéåú.

îîù ëîå úåëðåú àðèé-åéøåñ, úåëìå ìòãëï àú îñã äðúåðéí áàåôï ùåèó åìäáèéç äâðä îéøáéú.
îîù÷äúåëðä ôùåè, ðåç å÷ì ìùéîåù.
ìàçø ñøé÷ú äîçùá éåöâå äøëéáéí ùðúâìå åäàôùøåéåú ìèéôåì áäï.
Lavasoft Ad-Aware Anniversary 2009 Professional Edition 8.0.3 | 33 Mb

 

 
 

:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .