• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 4


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

úåëðä ùîâìä àîú àå ù÷ø ( ôåìéâøó): 10:41:34, 4/03/09
: 2020
: 0

ñé÷åø:
àæ àéê äúåëðä òåáãú áòöí ? àúí îãáøéí ìîé÷øåôåï, ìôé âìé ä÷åì ùìëí äúåëðä îñåâìú ìæäåú îé ãåáø àîú åîé ãåáø ù÷ø!
úåëðä çîåãä åçáéáä ìäòáéø àú äæîï áéòéìåú !

úåëðä ðãéøä øöç, àðé àäáúé àåúä.
:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .