• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

èé÷ èà÷é / TAKI: 12:24:16, 6/02/09
: 6799
: 0

äâøñä äî÷ååðú ùì îùç÷ äèà÷é äîéúåìåâé. äôúøåï äàéãéàìé ìëì àìå ùîúâòâòéí ìòøáé äèà÷é äîäåììéí ùì ëéúä â`, àáì äçáøéí ùìäí äí àðùéí òñå÷éí îãé. áîùç÷ äð``ì àôùø ìùç÷ äï ìáã îåì ùç÷ðé îçùá òí úëåðåú îùç÷ ùåðåú àå áøùú òí ùç÷ðéí áùø åãí òì âáé ùøúéí áøùú ä-IRC (òã 7 ùç÷ðéí ðåñôéí çåõ îîëí). áàúø äáéú ùì äîùç÷ ðéúï ìîöåà äñáøéí îãåéé÷éí àåãåú ëììé äîùç÷, ìîé îëí ùìà úøâì îùç÷ èà÷ ìåäè îàæ âéì 12. ðéúï ìäú÷éï âí òøëåú ÷åì, ìùéôåø çååéú äîùç÷.
:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .