• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

ðàøåèå îéåâï: 08:32:13, 2/02/09
: 604
: 0

ìëì çåááé ñãøú äàðéîä ðàøåèå, îåîå îôð÷ú àúëí áîùç÷ ÷èï äëåìì áúåëå àú äãîåéåú ùì äñãøä åäîåï àù÷ï ùì ìçéîä áìúé ôåñ÷ òã äñåó! àæ ÷ãéîä, äéëåðå ì÷øá!

ìäåøãú äîùç÷ éù ìäéëðñ ì÷éùåø, ììçåõ òì free user, ìçëåú ë60 ùðéåú åììçåõ òì äëôúåø äëçåì Download

î÷ùé äîùç÷:
ëùàúí îùç÷éí ðâã äîçùá - ùç÷ï îñôø 1
w,a,s,d -úæåæä
u,i,o,j,k,l - î÷ùé äìçéîä åäâðä

ëùàúí îùç÷éí ðâã ùç÷ï àçø - ùç÷ï îñôø 2
î÷ùé äçöéí - úæåæä
î÷ùé 1,2,3,4,5,6 ùáöã éîéï ùì äî÷ìãú - î÷ùé äìçéîä åääâðä
:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .