• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

ôééøôå÷ñ 5.0 / firefox 5.0: 12:50:56, 27/04/08
": aviram
: 579
: 0

Firefox äåøã îòì 400 îìéåï ôòîéí îäàéðèøðè. ìôçåú øáò îäîåøéãéí îîùéëéí ìäùúîù áãôãôï áàåôï ÷áåò. áàéøåôä îãåáø òì îòì 25% îëìì äâåìùéí, ëàùø ñìåáðéä åôéðìðã îåáéìåú áøàù òí îòì ìÎ45% ìèåáú Firefox. áHãðå äëåç ìùðåú æàú!

òáøéú îìàä!
:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .