• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

àéðèøðè à÷ñôìåø 6.0 / Internet Explorer 6.0: 12:47:20, 27/04/08
": aviram
: 350
: 0

ãôãôï äàéðèøðè äôåôåìàøé, ëåìì àáèçú îéãò îùåôøú, àôùøåéåú çãùåú, åäôòìä ðåçä éåúø. áâéøñä äàçøåðä ùåôøä îäéøåú ääåøãä ùì ãôéí áòìé úåëï ãéðîé, åäåëðñä úîéëú ``âøåø åäùìê``. äâøñä äàçøåðä ùì äúåëðä äéà âøñä 6.0, àåìí ðéúï ìäåøéã âí âøñàåú ÷åãîåú, åáàúø äáéú ùì äúåëðä àôùø ìîöåà âøñä òáøéú ùìä
:   (" 0 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .