• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 4


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

ååøîñ 3 - úìú îéîãé - ãîå / Worms 3D - Demo: 12:38:05, 27/04/08
": aviram
: 1909
: 0

Worms 3D äåà çæøä ìñãøú Worms äîéúåìåâéú, òí äîùç÷éåú äîåëøú - ø÷ äôòí áùéìåá îðåò úìú îéîãé îøäéá, ùîöìéç ìç÷åú áãéé÷ðåú àú äñâðåï äîåôøò åäîöåéø ùì äîùç÷éí äéùðéí. áðéâåã ìîùç÷éí îöåéøéí àçøéí ùðëùìå áîòáø ìîðåò úìú îéîãé, Worms äçãù àôéìå îöìéç ìðöì àú äîøçáéí äçãùéí ìèåáúå; æéøåú îåôøòåú ðéúðåú ìäøéñä, ùìéèä ðåçä áúåìòéí, âéååï áîöáé îùç÷ - ðãîä ùäåà îöìéç ìäúâáø òì ëì äîëùåìéí äøâéìéí. úîéëä èåáä áøéáåé îùúúôéí ø÷ îåñéôä ì-Worms 3D, åäåôëú àåúå ìîùç÷ àéëåúé ùì îîù!!!
:   (" 4 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .