• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

àãåáé:

0

éåøå 200

3.3

øåìø ÷

5

àéçåìï 2: 16:11:18, 23/07/08
": aviram
: 2127
: 0

âéøñä  2.05  äîú÷ãîú ùì àéçåìï 1, úåëðä ìéöéøú ãó ùòø ùì òéúåï úåê ùìéèä îìàä áëúáåú åáúîåðåú

áâéøñä æå ðéúï ìòøåê ø÷ úáðéú ùì éãéòåú àçøåðåú , àú ëì äëúáåú åìùðåú 4 úîåðåú.

÷åã äøéùåí ìúåëðä äåà : ewkdhekkdf84nj
:   (" 1 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .