• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 8


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

øåìø ÷åñèø èéé÷åï 2 / RollerCoaster Tycoon 2: 14:54:40, 17/07/08
": aviram
: 12556
: 0

äçìåí äåôê ìîöéàåú - îùç÷ áå àúí öøéëéí ìáðåú ôàø÷ ùòùåòéí, òí ãâù ëáã áéåúø òì äàèø÷öéä äîøëæéú ùì äôàø÷: øëáú äòøéí. á-Roller Coaster Tycoon 2 ðåñôå äîåï îú÷ðéí çãùéí, ñåâéí ùåðéí ùì øëáåú äøéí, áéúðé ÷ðééä çãùéí, òéöåáéí ùåðéí ùì î÷åîåú (îãáø, ÷øç...) åàôéìå öáòéí ùåðéí ùì îéí. áðåñó, ðåñôå òåøê øëáåú åòåøê ùìáéí.
úäðå!
:   (" 1 )  
   :
0

2010 © - ! .
, .