• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:

ôéôà 200

4.2

ôìéùú

3

îñðâ'

0

ñâéøú

3.7

àééñé

5

åéðøàø

3.7

éåøå 200

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷

5

ñâéøú ùèçéí / AirXonix: 07:51:28, 20/04/08
": aviram
: 22562
: 7

AirXonix äåà îùç÷ ôòåìä îùòùò åîîëø. äùç÷ï ùåìè áëìé èéñ ÷èï, åîèøúå äéà ìîìà áàãîä àú ìåç äîùç÷, ò``é èéñä îâãä àçú ùì äìåç àì äâãä äùðééä å``âéãåø`` ùì ùèç ëìùäå. ëãåøéí, îå÷ùéí åîëùåìéí ðåñôéí òåîãéí áãøëå ùì äùç÷ï. ìîùç÷ âøôé÷ä îåöìçú, àô÷èéí îåñé÷ìéí îöåééðéí åäåà îöéò äôúòåú øáåú.
:   (" 9 )  
   :
7
matan by
matan by - âéøñà îìàä
1# 00:08:08 | 6/05/08
æå âéøñà îìàä ?
aviram
aviram - âáø æä äâéøñä äçéðîé
2# 03:23:08 | 6/05/08
æàú àåîøú ùæä äãîå ùëåìì àðé çåùá 10 ùìáéí..
lital1
lital1 - ðøàä
3# 05:26:37 | 20/07/08
àí æä âøñà îìàä
LIOROG1
LIOROG1 - àúí áåçøéí
4# 11:05:10 | 2/01/09
àí éù ìëí àú äîùç÷ ñåâø ùèéçéí àúí áåçøéí àéæä ùìáéí éù òã 5 éù òã 15 éù òã 20
partook
partook - æàú ìà äâéøñä äîìàä
5# 04:30:44 | 1/02/09
ø÷ 7 ùìáéí áàñä
shay1700
shay1700 - úåãä
6# 11:45:19 | 12/03/09
àëìä îéùç÷ úåãä
shay1700
shay1700 - úåãä
7# 05:56:24 | 13/03/09
úåãä øáää

2010 © - ! .
, .