• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

ñâéøú ùèçéí / AirXonix

AirXonix äåà îùç÷ ôòåìä îùòùò åîîëø.
: 7 :
: 07:51:28, 20/04/08
": aviram


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

ôåèåùåô 8 / Photoshop CS

ìôåèåùåô 8 ðåñôå ëìé ðéäåì úäìéëé òáåãä, ùòåùéí àú äãôãôï äàéðèâøìé ùìä
| 05:59:37, 1/05/08 | : 495 | ": aviram

0

ôìàùâè / FlashGet

úåëðä äîùîùú ëîðäì äåøãä. äúåëðä îôöìú àú ä÷áöéí ùäéà îåøéãä îäøùú ìîñô
| 12:22:49, 1/05/08 | : 892 | ": aviram

0

Download Accelerator Plus

DAP äéà úåëðú äàöä ìäåøãú ÷áöéí áàéðèøðè, äîùîùú âí ëîðäì äåøãä éòéì. äúå
| 12:31:01, 1/05/08 | : 257 | ": aviram

0

ãôãôï àååðè / Avant Browser

ãôãôï àååðè (Avant Browser), äåà ãôãôï çéðîé, àùø îùúîù áîðåò ôøéñú úöåâä Trident à
| 12:46:13, 1/05/08 | : 571 | ": aviram

0

àéðèøðè à÷ñôìåø 7.0 / Internet Explorer 7

ôúç àúøé àéðèøðè îøåáéí áçìåï àçã ùì Internet Explorer òíâìéùä áàîöòåú ìùåðéåú.
| 12:51:39, 1/05/08 | : 518 | ": aviram

0

àéðèøðè à÷ñôìåø 7.0 - òáøéú / Internet Explorer 7 - Hebrew

Internet Explorer 7 úåëðï áîèøä ìäôåê àú äîùéîåú äéåîéåîéåú ìôùåèåú éåúø, ìñô÷ ä
| 12:56:52, 1/05/08 | : 3917 | ": aviram

0

àéðèøðè à÷ñôìåø 8 - áèà 1 / Internet Explorer 8 - Beta 1

äú÷ðú äúåëðä ìå÷çú ë-10 ã÷åú, åáîáè øàùåï äîîù÷ ðøàä æää ëîòè ìçìåèéï ìæä
| 13:02:34, 1/05/08 | : 591 | ": aviram

0

ååéðãåñ îãééä ôìééø 11 / Windows Media Player 11

Windows Media Player 11 îöéò ãøëéí çãùåú ðäãøåú ìàçñåï åìäðàä îëì ñåâé äîãéä äãéâ
| 15:53:28, 1/05/08 | : 4599 | ": aviram

0

ååéðàîô 5.53 / Winamp 5.53

éðàîô (Winamp), úåëðú ðâï îãéä îáéú äéåöø ùì Nullsoft. äúåëðä úåîëú áñ÷éðéí, îðâ
| 04:25:02, 2/05/08 | : 1668 | ": aviram

: 345678910
'

2010 © - ! .
, .