• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:

úåëðä ùîâìä àîú àå ù÷ø ( ôåìéâøó)

àæ àéê äúåëðä òåáãú áòöí ? àúí îãá
: 0 :
: 10:41:34, 4/03/09
": éåñé 22


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

äôåê òì äôåê

úåëðä îâðéáä ùäåôëú àú äùôä ùàúí ëåúáéí áä.
| 11:58:11, 28/01/09 | : 215 | ": éåáì_XDXD

0

Lingoes

îéìåï åúøâåîåï äúåîê áîñôø øá ùì ùôåú. äúåëðä îúîæú òí çìåðåú åîàôùøú ì
| 16:41:28, 27/08/08 | : 605 | ": éåñé 22

0

îçùáåï çëí

äîçùáåï ùéòæåø ìëí ìôúåø ëì úøâéì
| 15:45:14, 12/08/08 | : 1300 | ": Netanel

0

ááéìåï 6 [ðñéåï]

äúåëðä äàåìèéîèéáéú ìúøâåí.
| 15:43:25, 12/08/08 | : 386 | ": Netanel

0

àéçåìï 4

âéøñä 4.07 äçãùä, òáåãä òí äøáä úáðéåú. äúåëðä äàéãàìéú áòæøúä úåëì ìäôúé
| 16:12:16, 23/07/08 | : 3342 | ": aviram

1

àéçåìï 2

âéøñä 2.05 äîú÷ãîú ùì àéçåìï 1, úåëðä ìéöéøú ãó ùòø ùì òéúåï úåê ùìéèä îìà
| 16:11:18, 23/07/08 | : 2157 | ": aviram

0

àéçåìï 1

äâéøñä äøàùåðä, úåëðä ìéöéøú ãó ùòø ùì òéúåï, îéåòãú ìéåí äåìãú áìáã, îé
| 16:10:10, 23/07/08 | : 1056 | ": aviram

0

OpenOffice - øåñéú

úåëðú àåôéñ ìëúéáä áöåøä îú÷ãîú.
| 14:18:26, 18/07/08 | : 238 | ": Netanel

0

OpenOffice - àðâìéú

úåëðú àåôéñ ìëúéáä áöåøä îú÷ãîú.
| 14:17:06, 18/07/08 | : 220 | ": Netanel

: 12

2010 © - ! .
, .