• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

SpywareBlaster 4.4

äúåëðä ùúâï òì äîçùá ùìê áöåøä äè
: 0 :
: 11:51:10, 19/10/10
": îéëàì ëõ


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

Anti-Malware 1.46

äúåëðä ùúòìéí ìê àú ëì äúåòìéí áîçùá. ðñå àåúä åìà úöèòøå.
| 11:19:22, 19/10/10 | : 1029 | ": ôàåðãøñ

0

ESET NOD32 V4-V3

àðèé åéøåñ îáéú ESET
| 08:48:24, 25/04/09 | : 566 | ": éåñé 22

0

Ad-Aware Anniversary 2009 Pro 8.0.3

Ad-Aware Anniversary 2009 Pro 8.0.3
| 04:54:19, 6/03/09 | : 1377 | ": Ad-Aware Anniversary 2009 Pro 8.0.3

0

AVG Anti-Virus Free Edition 7.5 or 8.0

àðèé åéøåñ ìäåøãä áçéðí, îäôåôåìøéí áøùú. äú÷ðä ôùåèä åîäéøä, úôòåì ðåç
| 11:21:44, 17/10/08 | : 711 | ": éãéï

0

Multi Virus Cleaner 2008 8.1

úåëðä äîáöòú ñøé÷åú ìôé á÷ùú äîùúîù, îàúøú åîåç÷ú àéåîéí ÷ééîéí ìîçùá.
| 13:43:40, 21/08/08 | : 487 | ": DJ Amir

0

ANETGames Anti-Virus 2006 4.0.2

æåäé úåëðú àðèé åéøåñ äðéúðú ìäåøãä áçéðí. äîåöø äæä äåà áòì äîåï àôùøå
| 13:41:42, 21/08/08 | : 312 | ": DJ Amir

0

PC Tools AntiVirus Free Edition 4.0

úåëðä àùø îâðä òì äîçùá ùìëí îëì äúåëðåú äîçùá äëé îøåùòåú ùîðñåú ìçãåø
| 13:37:28, 21/08/08 | : 406 | ": DJ Amir

1

îôåöõ úåëðåú äøéâåì 4.1 / SpywareBlaster 4.1

úåëðåú øéâåì (spyware), úåëðåú ôéøñåí (adware), ôåøöé ãôãôï (browser hijackers) åçééâðéí
| 18:46:00, 18/06/08 | : 370 | ": aviram

1

Ad-Aware 2008 7.1.0.8

ëìé ôåôåìàøé ìäñøú øëéáé øéâåì - ñøé÷ú äîçùá åñéìå÷ øåâìåú , ôøñåîåú åøë
| 17:08:29, 18/06/08 | : 314 | ": aviram

: 12

2010 © - ! .
, .