• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:

Photoshop CS4 Portable

Photoshop CS4
: 0 :
: 04:22:02, 10/03/09
": éåñé 22


:

îä ìãòúëí îùç÷ äëãåøâì äèåá áéåúø?

+
+ : 2,584

ôéôà 2009

4.2

ôìéùú ä

3

îñðâ'

0

ñâéøú ù

3.7

àééñé è

5

åéðøàø

3.7

éåøå 2008

3.3

àãåáé:

0

øåìø ÷å

5

:
  • |
  • |
  • |
  • |
0

CS2 Photoshop 9

úåëðú ôåèåùåô
| 05:39:12, 9/11/08 | : 871 | ": éåñé 22

0

îòøëú ìáðééú ñôø îçæåø îîåçùá

îòøëú ìáðééú ñôø îçæåø îîåçùá
| 03:28:14, 6/11/08 | : 392 | ": maordany

0

Animation Shop

úåëðä îáéú ôééðèùåô, äîéåòãú áòé÷ø ìîòöáé àúøé àéðèøðè åîé ùîòåðééï ìä
| 16:14:50, 23/07/08 | : 284 | ": aviram

0

Fraps - ãîå

úåëðä ìöéìåí äîñê ùìëí.
| 13:57:54, 18/07/08 | : 214 | ": Netanel

0

Pivot

úåëðä çåôùéú åðçîãä, äîàôùøú éöéøú àðéîöéåú áôøééí, ôøééí.
| 15:49:31, 17/07/08 | : 773 | ": Netanel

5

Blender 2.46

îìáã äéåúä úåëðä ìáðééú îåãìéí úìú-îéîãééí (3D) äîëéìä àåñó òöåí ùì úëåðå
| 17:44:02, 16/06/08 | : 441 | ": aviram

5

CorelDRAW Graphics Suite X4

çáéìú äúåëðä äîùúìîú åäîåòøëú òì éãé îòöáéí åîùúîùéí òñ÷ééí, îùîùú ìäô
| 17:18:03, 16/06/08 | : 1542 | ": aviram

0

Adobe Illustrator CS3

îàôùøú ìê ìéöåø âøôé÷åú å÷èåøéåú îúåçëîåú áéòéìåú åá÷ìåú òáåø ëì îãéåí
| 17:13:39, 16/06/08 | : 3810 | ": aviram

5

DAZ Studio 2.2.2.15

úåëðä ìéöéøú àðéîöéåú, åâí éöéøú àðéîöéåú úìú îéîãéåú (3D)
| 17:10:48, 16/06/08 | : 803 | ": aviram

: 12

2010 © - ! .
, .